1. General 

Dessa allmänna användarvillkor ("Villkor") ingås av och mellan dig och Sierra Pet Meds. Med tanke på din användning av och tillgång till denna webbplats (och löftena och skyldigheterna häri, och med avsikt att vara juridiskt bunden, samtycker du och Sierra Pet Meds härmed till följande: Din tillgång till och användning av Sierra Pet Meds-webbplatsen omfattas av dessa villkor, liksom eventuella ändringar utfärdade av Sierra Pet Meds till dessa villkor , och alla tillämpliga lagar och förordningar. GENOM ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS GODKÄNNER OCH KOMMER DU ATT ANSES VARA BUNDEN AV DESSA VILLKOR. Om du inte vill vara bunden av dessa villkor, använd inte Sierra Pet Meds webbplats.


Sierra Pet Meds ger bland annat information om olika produkter och tjänster och möjlighet att få ytterligare information om dessa produkter och tjänster eller att köpa dem. Dessa villkor och informationen i Sierra Pet Meds åsidosätter inte på något sätt villkoren för ditt köp av någon produkt eller tjänst förutom vad som uttryckligen anges häri. I den mån något område inom Sierra Pet Meds innehåller specifika villkor för dess användning ("Specifika villkor"), är dessa specifika villkor utöver dessa villkor. I den mån det finns en direkt konflikt mellan dessa villkor och de specifika villkoren ska de specifika villkoren gälla.


2. Ändringar i villkoren
 
Sierra Pet Meds ska ha rätt att när som helst och utan förvarning, efter eget gottfinnande, revidera dessa villkor eller införa nya villkor för tillgång till eller användning av Sierra Pet Meds. Sådana revideringar och tillägg ska träder i kraft omedelbart efter det att de har underrättats om detta, vilka kan göras på något sätt, inbegripet men inte begränsat till att offentliggöra de reviderade eller ytterligare villkoren för Sierra Pet Meds. Du är ansvarig för att PetMountain.com regelbundet för eventuella ändringar av detta avtal som kan påverka dina rättigheter eller skyldigheter härunder. Du samtycker till att du ska anses vara underrättad om och bunden av alla ändringar av Sierra Pet Meds i dessa villkor. ALL ÅTKOMST ELLER ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS AV DIG EFTER MEDDELANDE OM ÄNDRINGAR ELLER TILLÄGG TILL DESSA VILLKOR SKA UTGÖRA OCH ANSES VARA DITT SAMTYCKE TILL SÅDANA REVIDERINGAR ELLER TILLÄGG. Ingen ändring av dessa villkor av någon annan part än Sierra Pet Meds får vara giltig eller verkställbar mot Sierra Pet Meds om inte Sierra Pet Meds uttryckligen har samtyckt till detta i ett skriftligt undertecknat av en vederbörligen bemyndigad officer i Sierra Pet Meds.


3. Uppsägning
 
Dessa villkor träder i kraft tills de sägs upp av Sierra Pet Meds. Sierra Pet Meds kan säga upp dessa villkor utan föregående meddelande och när som helst. I händelse av uppsägning har du inte längre behörighet att få tillgång till Sierra Pet Meds och de begränsningar som åläggs dig med avseende på innehållet, och ansvarsfriskrivningarna, ersättningarna och begränsningarna av skulder som anges i dessa villkor ska överleva uppsägningen. Sierra Pet Meds ska också ha rätt att utan förvarning och när som helst säga upp Sierra Pet Meds eller någon del därav, eller produkter eller tjänster som erbjuds via Sierra Pet Meds, eller att säga upp någon individs rätt att få tillgång till eller använda Sierra Pet Meds eller någon del därav.


4. Efterlevnad av lagar
 
Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar, stadgar, förordningar och förordningar om din användning av Sierra Pet Meds och ditt köp av föremålen på Sierra Pet Meds.


5. Innehåll
 
Text, bilder, fotografier, grafik, logotyper, illustrationer, beskrivningar, data och annat material som tillhandahålls på Sierra Pet Meds , liksom valet, monteringen och arrangemanget av dessa, kallas kollektivt "Innehållet". Innehållet kan innehålla fel, utelämnanden eller typografiska fel eller vara inaktuellt. Sierra Pet Meds kan ändra, ta bort eller uppdatera innehåll när som helst och utan föregående meddelande. Innehållet tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte bindande för Sierra Pet Meds på något sätt utom i den utsträckning det uttryckligen anges vara det. Om inget annat anges skyddas allt innehåll av upphovsrätt, varumärken, servicemärken och andra äganderätter som ägs av Sierra Pet Meds eller av tredje part som har licensierat sin användning till Sierra Pet Meds. Du får endast visa och använda Innehållet för dina personuppgifter och för shopping och beställning på Sierra Pet Meds, och för inget annat ändamål, och du ska behålla alla upphovsrättsliga och andra äganderättsmeddelanden intakta. Förutom vad som anges i ovanstående ger Sierra Pet Meds inte dig eller någon person någon rätt att använda, reproducera, kopiera, modifiera, överföra, visa, publicera, sälja, licensiera, skapa härledda verk, offentligt utföra eller distribuera på något sätt, metod eller process över huvud taget, nu känd eller härefter utvecklad, något av innehållet på eller överfört via Sierra Pet Meds , inklusive utan begränsning genom att överföra , hämta eller på annat sätt kopiera innehåll till en diskenhet eller annat lagringsmedium. All användning av Innehållet, förutom vad som uttryckligen tillåts i dessa villkor eller som på annat sätt uttryckligen tillåts i innehållet eller skriftligen undertecknat av Sierra Pet Meds, är strängt förbjudet.


6. Länkade tredjepartswebbplatser
 
Länkar till andra webbplatser som drivs av tredje part, inklusive Sierra Pet Meds-leverantörer, utgör inte sponsring, godkännande eller godkännande av innehållet, policyerna eller praxisen för sådana länkade webbplatser. Länkade webbplatser drivs, kontrolleras eller underhålls inte av Sierra Pet Meds , och Sierra Pet Meds ansvarar inte för tillgänglighet, innehåll, säkerhet, policyer eller praxis för länkade webbplatser, inklusive utan begränsning sekretesspolicyer och praxis. Länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast för din bekvämlighet, och du kommer åt dem på egen risk.


7. Priser / Beställningar
 
Alla priser som visas på Sierra Pet Meds är noterade i amerikanska dollar. Sierra Pet Meds kan begränsa leveransen till adresser inom USA och Kanada. Sierra Pet Meds kommer att lägga till frakt- och hanteringsavgifter och tillämplig omsättnings- / användningsskatt. Sierra Pet Meds förbehåller sig rätten att utan förvarning avbryta eller ändra specifikationer och priser på produkter och tjänster som erbjuds på Sierra Pet Meds utan att ådra dig någon skyldighet. Produkter som visas på denna webbplats är tillgängliga medan leveranserna varar. Beskrivningar av eller hänvisningar till produkter eller tjänster på Sierra Pet Meds innebär inte godkännande av den produkten eller tjänsten, eller utgör en garanti från Sierra Pet Meds. Kvittot från dig på en orderbekräftelse utgör inte Sierra Pet Meds godkännande av en beställning. Innan Sierra Pet Meds godtar en beställning kan det krävas kontroll av informationen. Sierra Pet Meds förbehåller sig rätten när som helst efter mottagandet av din beställning att acceptera eller avvisa din beställning, eller någon del därav, även efter att du fått en orderbekräftelse från Sierra Pet Meds, av någon anledning. Sierra Pet Meds förbehåller sig rätten att begränsa orderkvantiteten på alla artiklar och att vägra service till någon kund utan föregående meddelande. I händelse av att en produkt eller tjänst listas till ett felaktigt pris på grund av leverantörsprisinformation eller typografiskt fel, ska Sierra Pet Meds ha rätt att vägra eller avbryta beställningar som gjorts för den produkt som anges till felaktigt pris, oavsett om beställningen har bekräftats och ditt kreditkort debiteras. Om ditt kreditkort redan har debiterats för köpet och din beställning annulleras, ska Sierra Pet Meds omedelbart utfärda en kredit till ditt kreditkortskonto till det felaktiga priset.


8. Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning för denna webbplats och innehåll
 
SIERRA PET MEDS GÖR INGA GARANTIER ELLER REPRESENTATIONER ALLS MED AVSEENDE PÅ Sierra Pet Meds webbplats eller någon länkad webbplats eller dess innehåll, inklusive tillgången till någon webbplats eller innehållet, informationen och materialen på den eller noggrannheten, fullständigheten eller aktualiteten i det innehållet, informationen och materialen. Sierra Pet Meds garanterar inte heller eller intygar att din tillgång till eller användning av Sierra Pet Meds eller någon länkad plats kommer att vara oavbruten eller fri från fel eller utelämnanden, att defekter kommer att korrigeras, eller att Sierra Pet Meds eller någon länkad plats är fri från datorvirus eller andra skadliga komponenter. UTAN ATT BEGRÄNSA OVANSTÅENDE TILLHANDAHÅLLS ALLT INNEHÅLL SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ DENNA WEBBPLATS TILL ANVÄNDARE "I DESS FORM", UTAN NÅGON GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, TITEL, ICKE-INTRÅNG, SÄKERHET ELLER NOGGRANNHET. "I NU FALL" VILLKORET FÖR INNEHÅLL GÖRS UTTRYCKLIGEN ETT VILLKOR FÖR VARJE TRANSAKTION SOM UPPSTÅR GENOM ELLER SOM ETT RESULTAT AV SIERRA PET MEDICINER. Observera att vissa jurisdiktioner kanske inte tillåter uteslutning av underförstådda garantier, så vissa av ovanstående undantag kanske inte gäller för dig. Kontrollera dina lokala lagar för eventuella begränsningar eller begränsningar när det gäller uteslutning av underförstådda garantier. SIERRA PET-LÄKEMEDEL, dess leverantörer eller deras respektive direktörer, tjänstemän, anställda eller agenter får under inga omständigheter hållas ansvariga gentemot dig eller tredje part för direkta, indirekta, följdskador, tillfälliga, särskilda eller bestraffande skador, vare sig i avtal eller i skadestånd, inklusive vårdslöshet, som på något sätt uppstår i fråga om tillgång till eller användning av eller oförmåga att få tillgång till eller använda Sierra Pet-läkemedel eller någon länkad plats eller dess innehåll. , INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLORADE VINSTER, AVBROTT I VERKSAMHETEN ELLER FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANDRA UPPGIFTER OM DATORSYSTEM ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄVEN OM SIERRA PET-MEDICINER UTTRYCKLIGEN INFORMERAS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.


9. Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning för produkter och tjänster
 
Vi vill att du ska vara helt nöjd med ditt Sierra Pet Meds köp. Om du av någon anledning inte är helt nöjd med en produkt du köpte på Sierra Pet Meds, returnera bara varan inom 30 dagar efter mottagandet för utbyte eller full återbetalning av inköpspriset. Återbetalningar kommer att utfärdas på samma sätt som beställningen betalades. Efter 30 dagar måste alla returer, utbyten, service och support hanteras direkt mellan dig och tillverkaren. Många produkter är förpackade med tillverkarens garanti- och serviceinformation som beskriver specifika villkor. Tillverkarnas garantier kan variera från produkt till produkt.


ALLA PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM SÄLJS AV SIERRA PET-LÄKEMEDEL OMFATTAS AV TILLÄMPLIGA GARANTIER OCH REPRESENTATIONER FRÅN DERAS RESPEKTIVE TILLVERKARE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ÖVERENSSTÄMMELSE ÅR 2004. SIERRA PET MEDS GÖR DÄRFÖR INGEN REPRESENTATION ELLER GARANTI FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM SÄLJS. FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES HÄRI, FRÅNSÄGER SIG SIERRA PET MEDS UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AV NÅGOT SLAG MED AVSEENDE PÅ PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM SÄLJS PÅ SIERRA PET-MEDICINER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Observera att vissa jurisdiktioner kanske inte tillåter uteslutning av underförstådda garantier, så vissa av ovanstående undantag kanske inte gäller för dig. Kontrollera dina lokala lagar för eventuella begränsningar eller begränsningar när det gäller uteslutning av underförstådda garantier.


SIERRA PET-LÄKEMEDEL, DESS LEVERANTÖRER ELLER DERAS RESPEKTIVE DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR INDIREKTA, FÖLJDSKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR ELLER STRAFFSKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLORADE VINSTER OCH AVBROTT I VERKSAMHETEN, VARE SIG I AVTAL ELLER I SKADESTÅND, INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET, SOM PÅ NÅGOT SÄTT HÄRRÖR FRÅN NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM SÄLJS ELLER TILLHANDAHÅLLS PÅ SIERRA PET-LÄKEMEDEL , ÄVEN OM SIERRA PET MEDICINER UTTRYCKLIGEN INFORMERAS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. SIERRA PET MEDS ANSVAR FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET PRIS DU BETALAT FÖR DEN PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ÄR FÖREMÅL FÖR ANSPRÅKET.


10. Gottgörelse
 
Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla Sierra Pet Meds, Sierra Pet Meds leverantörer och deras dotterbolag och relaterade enheter och deras respektive direktörer, tjänstemän, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla krav, förluster, skador, skulder och kostnader (inklusive men inte begränsat till rimliga advokatarvoden och domstolskostnader), som uppstår på grund av eller i samband med ditt brott mot dessa villkor eller din tillgång till eller användning av Sierra Pet Meds. Den ovanstående gottgörelseskyldigheten ska överleva uppsägningen av dessa villkor och Sierra Pet Meds och alla produkter eller tjänster som tillhandahålls dig som uppstår till följd av eller i samband med din användning av Sierra Pet Meds.